Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Химия, технология

Пирозалин мен оксазолиннің туындыларын синтездеу

КІРІСПЕ..........................................................................................................3

І БӨЛІМ. ӘДЕБИЕТТТІК ШОЛУ
ОРГАНИКАЛЫҚ СИНТЕЗДЕГІ ГАММА-ПИПЕРИДОНДАР
І.1. Гамма – пиперидонді синтездеу әдістері...........................................4
І.2. Фурфурол негізіндегі Кляйзена-Шмидт реакциясы......................7
1.3. Гидрозация және гидрозондағы азот атомының
валенттік күйі..............................................................................................12
1.4. Молекулалық орбиталь әдісімен гидразон молекулаларының арасындағы байланыс түрлерін анықтау............................................18
1.5. Ісікке қарсы белсенділігі бар дәрілер.............................................21
1.6. Өсімдіктердің өсуін реттеуші дәрілер ретінде қолданылуы........26

ІІ БӨЛІМ. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ
ІІ.1. Бастапқы және аралық өнімдердің синтезі ..................................29
ІІ.2.1-метил-3,5-дифурфурилиден-4-онның туындыларының құрылысы мен құрамын зерттеп және синтездеу...............................30
ІІ. 3. 1-метил-3,5-дифурфурилиден-пиперидин-4-онның қатысында
пиразолинді, гидрозонды синтездеу.......................................................36

ІІІ БӨЛІМ. ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
ІІІ.1. 1-метил-3,5-дифурфурилиден-пиперидин-4-нің алынуы..........41
ІІІ.2. 1-метил-3,5-дифурфурилиден-пиперидин-4-онның
туындылары ...............................................................................................43

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................44

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДІБИЕТТЕР ТІЗІМІ........................................45

Жұмыстың көлемі: 50 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012