Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Химия, технология

Құрамында мыс бар әртүрлі шикізаттардан молибденит қатысында мыс сульфидтерінің селективті еруі

КІРІСПЕ ................................................................................................................5
1. Cульфидті мыс минералдарын әртүрлі тотықтырғыштарды қолдана еріту. Олардың эффективтілігін бағалау.................................................7
1.1. Мыс тотығуының гидрохимиялық процестерінде қолданылатын еріткіш реагенттер …………………….............................................................. 17
2. Мыс сульфидтерінің молибденит қатысында тұз қышқылды ортада натрий нитритімен селективті әрекеттесу термодинамикасын есептеу…22
3. Мыс сульфидтерін натрий нитритімен тұз қышқылды ортада тотығу кинетикасын зерттеу…………………………………………………………….26
3.1. Құрасында мыс бар сульфидтердің физико-химиялық қасиеттері.......26
3.2. Тәжірибе әдістемесі....................................................................................27

3.3. Молибдениттің тұз қышқылды ортада натрий нитритімен әрекеттесу кинетикасы .............................................................................................................30

4. Халькозин, борнит және молибдениттің натрий нитриті ерітінділерінде еруінің оптимальді жағдайларды таңдау……………………………………...40
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................47
Қолданылған әдебиеттер тізімі..............................................................................48

Жұмыстың көлемі: 50 бет
Бағасы: 5000

Жыл: 
2011