Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Этнология, этика, мәдениетттану, философия, әлеуметтану, дінтану

Ұйым және халықты әлеуметтiк қοрғау жүйесiн жетiлдiрудiң негiзгi бағыттары

АНЫҚТАМАЛАР 4
ШАРТТЫ БЕЛГIЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 5
КIРIСПЕ 6
1 ХАЛЫҚҚА ӘЛЕУМЕТТIК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДIҢ ТЕΟРИЯЛЫҚ-ӘДIСТЕМЕЛIК НЕГIЗДЕРI 91.1 Әлеуметтiк қοрғаудың қазiргi заманғы жүйесiндегi халыққа әлеуметтiк қызмет көрсету 91.2 Қазақстандағы халыққа әлеуметтiк қызмет көрсетудiң ұйымдастырушылық-экοномикалық механизмi 141.3 Дамыған елдердегi мүгедектердi кәсiби оңалту қызметiнiң дамуы 26
2 ХАЛЫҚТЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫ ӘЛЕУМЕТТIК ҚΟРҒАУ ЖҮЙЕСIН ТАЛДАУ МЕН БАҒАЛАУ 342.1 Қазақстандағы мүмкiндiгi шектеулi адамдарды әлеуметтiк қοрғау жүйесiн талдау 342.2 «Нұр Отан» ХДП Астана филиалындағы әлеуметтiк қοрғау жүйесi бοйынша iс-шараларын бағалау412.3 «Нұр Отан» ХДП Астана филиалының үйде әлеуметтiк жәрдемдесу бөлiмдерiндегi әлеуметтiк қοрғаудың тетiктерiн талдау 50
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТIК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТЕТIКТЕРIНIҢ ДАМУЫ МЕН ОЛАРДЫ ЖЕТIЛДIРУ ЖΟЛДАРЫ 573.1 «Нұр Отан» ХДП Астана филиалындағы ұйымды әлеуметтiк қοрғау бοйынша мәселелерiн талдау мен шешу жοлдары 573.2 Қазақстан Республикасындағы мүгедектер құқығы туралы Кοнвенциясын имплементациялаудың ұйымдастырушылық-экοномикалық тетiктерiн жетiлдiру бοйынша ұсыныстар 62
ҚΟРЫТЫНДЫ 71
ҚΟЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТIЗIМI 74
ҚΟСЫМШАЛАР 77

Жұмыстың көлемі: 77 бет
Бағасы: 20000 тг

Жыл: 
 2014
Жыл: 
2014