Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Атауыsort icon Жыл
Abbreviations 2013
Abbreviations. types of abbreviations 2013
Acoustic characteristics of speech sounds. Comparative characteristics of acoustic classification of english and russian vowels and consonants 2013
Analysis of borrowings from the Scandinavian and French languages 2013
COMPLEX TRANSFORMATION OF TRANSLATION 2015
Concept of friendship in english proverbs 2013
Concept of woman in English proverbs 2013
English literary texts as a source of cross cultural information 2013
Equivalence lacking lexis of english language as linguistic and cultural problem 2013
Etymological survey of Old English vocabulary 2013
False friends of a translator 2013
Formulas of english speech etiquette 2013
Informative translation 2013
Lexical peculiarities of american, canadian, Australian variants 2013
Lexical transformations in translation 2013
Linguistic metaphor as a source of synonymy in the english language 2013
Linguistic peculiarities of trademark slogans in english 2013
Losses and gains in poetic translation 2013
Merits and demerits of testing as a form of control of students performance in the english language classroom 2013
Peculiarities of English nouns 2008
Peculiarities of Modern English Phonetic System 2012
Peculiarities of phrasal verbs 2014
Peculiarities of use of special terminology 2013
Problems of homonymy. Diachronic approach to homonymy 2013
Problems of translation equivalence 2014
Scandinavian and French influence on the vocabulary in Middle English and its connection with modern changes in the language 2013
Simultaneous interpretation 2013
Standard english and American english: differences, peculiarities and problems of translation 2013
Systems and methods of translation 2013
The Development of Article in English Language 2013
The fight against terrorism: American experience 2013
The influence of the Great Vowel Shift on the development of Modern English 2014
The morphological structure of English language and word-building means in English 2014
The problem of distinguishing between linguistic metaphors and metonymies 2013
The Problem of the Word Order Change in the Translation 2012
The result οf nοrman invasiοn fοr the develοpment οf the english language 2013
The role of proverbs, sayings and riddles in teaching English 2014
The Translation of the Juridical Texts: Problems and Peculiarities 2013
The types of written translation 2013
The ways and strategies of the translation 2013
Translation of national colored words 2013
Translation of proper names 2013
Translation requirements and translator’s etiquette 2013
Trаnslаtiоn ресuliаritiеs оf соmроund vеrbs 2013
Types of oral translation 2013
Types of written translation 2013
Types of written translation 2013
Ways of Expressing Future Actions. Diachronic and Synchronic Analysis 2013
«Бейнеөнімнің аудару ерекшеліктері» (“Monster-in-low” фильміне сүйене отырып) 2014
Аудармаʜың лексикалық мәселесі 2016
Аударудың грамматикалық мәселелері 2015
Аутентикалық мәтіндерді оқытуға үйретудің лингвоелтанулық мәні 2013
Ауызша және жазбазша аударма түрлері 2015
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі махаббат концептісі 2011
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологизмдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары 2014
Ағылшын тілі дыбыстарының артикуляциясын оқытудың тиімді әдістері 2014
Ағылшын тілін бірінші сыныпқа беру ерекшеліктері 2015
Ағылшын тілін интерактивті түрде оқыту 2013
Ағылшын тілін оқыту барысында дамыту, оқытудың теориялық және тәжірибелік негіздері 2017
Ағылшын тілін оқытуда интенсивті әдісті қолдану 2014
Ағылшын тілін топтық оқытудың өзіндік ерекшеліктері мұғалімнің инновациялық интерактивті қызметінің элементі ретінде 2023
Ағылшын тілін топтық оқытудың өзіндік ерекшеліктері мұғалімнің инновациялық интерактивті қызметінің элементі ретінде 2023
Ағылшын тіліндегі шынайы мәтінді қабылдау мәдениетін дамыту әдістемесі 2023
Ағылшын тіліндегі шынайы мәтінді қабылдау мәдениетін дамыту әдістемесі 2023
Ағылшын тіліндегі қажеттілік пен міндеттілікті білдіру құралдары 2016
Ағылшын тілінен орыс тіліне әдеби мәтінді аудару тәсілдері 2016
Ағылшын әдебиетінің даму тарихы мен ХІХ ғасырдағы негізгі әдеби бағыттар 2008
Балабақшадағы дене шынықтыру - сауықтыру, спорттық мерекелердің ұйымдастыру маңыздылығы 2014
Бастауыш сынып оқушыларының ағылшын тілі сабағынан кездесетін қиыншылықтары 2017
Бастауыш сыныптарды кестелеп көбейту және бөлуді оқыту 2012
Газет мәтінді аударуда кездесетін балама түрлері 2017
Графикалық лингвистиканың негізгі ұғымдары 2008
Екінші шетел тілін оқыту технологиясы 2014
Екінші шетел тілін оқыту технологиясы 2015
Жазбаша аударманың алгоритмі 2021
Жалқы есімдердің жарнамалық қасиеті 2008
Канадалық және Шотландиялық диалектілер 2014
Көне түркі тіліндегі есімдер. 2008
Көркем аударманың лингвомәдени мәселелері 2008
Лингвистика турлы ақпарат: таңдау принциптері және ағылшын тілін оқытудағы рөлі 2023
Лингвистика турлы ақпарат: таңдау принциптері және ағылшын тілін оқытудағы рөлі 2023
Мектеп оқушыларын шет тілінде ауызша қарым-қатынас жасауға үйрету кезіндегі жеке ерекшеліктердің рөлі 2013
Мәтінді аудару және түсіндіру 2021
Орыс тіліʜеʜ ағылшыʜ тіліʜе мақал-мәтелдердің аудармасы 2015
Реалия деген ұғым және оны аудару барысындағы ерекшеліктері 2015
Саяси дұрыстық және ауызша аударма 2014
Сын тұрғысынан ойлау 2015
Сөздікпеʜ жұмыс жасау техʜикасы 2015
Тіл саясатының Республикадағы ұлтаралық қарым-қатынастарға ықпалы 2008
Тіл таңдау және оның қолданылу салалары: социолингвистикалық сараптама 2008
Тілді оқытудағы жаңа көзқарас 2013
Тілдік сәйкестік 2008
Тілдік сәйкестілік және телерадио тілі: социолингвистикалық талдау 2008
Түрік және қазақ тіліндеріндегі шылаулар 2008
Тұрақты сөз тіркестердің ағылшын тілін үйрету барысында алатын орны 2015
Тұрақты тіркестерді аударудағы лингвомәдени аспект 2008
Фразеологиялық тіркестерді аударуда кездесетін проблемалар “М.Б.Әләвидің «چشمهایش» романы бойынша” 2008
Шекспир шығармасының аударылуы ерекшеліктері 2015
Шет тілі психологиясы 2012
Шет тілі сабағында шетел мәдениетіне үйретудің әдістемесі 2014
Шет тілін оқытудағы инновациялық тәсілдердің қолданылуы 2013
Шет тілін оқытудың принциптері 2014
Шет тілдерін интерактивті әдістер арқылы оқыту 2013
Шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай ұйымдастыру және жүргізу 2008
Шетел тілі сабағында сурет көрнекілігін қолдану арқылы оқушының сөйлеу іскерлігін дамыту 2008
Шетел тілін оқытуда лингвомәдени құзіреттілікті қолданудың әдістемесі 2014
Шетел тілін оқытуда бойынша грамматикаға үйретулер жолдары 2017
Шетел тілін оқытуда монтессори әдісін қолданудың тиімділігі 2017
Шетел тілінен тілдік емес жоғары оқу орнында арнайы лексикамен жұмыс жүргізу әдістемесі (ағылшын тілі, экономика мамандығы бойынша) 2008
Шетел тілдерін оқытуды бақылау 2017
Шеттілдік қатынастық сөз-тілдік негіздері 2013
Шеттілдік қатынастық сөз-тілдік негіздері 2014
Экономикалық мәтіндерді аударуда кездесетін лексико-грамматикалық қиындықтар 2017
Қазіргі ағылшын тілінің сөздік қорын дамыту және толықтыру жолдары 2022
Қазіргі білім берудің ұтқырлығы мен жаһандануы тұрғысынан ағылшын тілін модульдік рейтингтік оқыту 2023
Қазіргі білім берудің ұтқырлығы мен жаһандануы тұрғысынан ағылшын тілін модульдік рейтингтік оқыту 2023
Қағаздан аудару 2015
Әдеби мәтінді орыс тілінен ағылшын тіліне аудару 2015