Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Туризм

Атауыsort icon Жыл
Қонақ үй қызметіндегі кадрларды басқару әдістері 2016
Stopover-дың туризм дамуындағы рөлі 2019
«Marriot International» қонақ үйдің сыртқы ортасын талдау 2020
Баянауыл Ұлттық паркінің табиғат жағыдайы мен рекреациялық ресурстарының туристік мүмкіншіліктері және экологиясы 2008
Жамбыл облысының қазіргі жағдайы және туристік нарығының дамуы 2008
Жапонияның дипломатиялық қызметі 2010
Кайтингтің Қазақстанда даму жағдайы 2015
Мысыр мемлекетінің Қазақстанмен туристік байланысы 2008
Орта және төменгі сатылы менеджерлер 2010
Павлодар облысының рекреациялық ресурстары мен туризм даму перспективасы 2015
Туpфиpмa имиджін қaлыптacтыpу бapыcындaғы Пиap (PR) кoмпaниялapымен oлapдың pөлі 2015
Туризм саласындағы бәсекелестік және бәсекелестік стратегиясының негіздері 2008
Туризмдегі EXPO көрмесінің рөлі 2013
Туристік фирмадағы стратегиялық менеджмент 2013
Халықаралық туризмдегі қазақстанның рөлі 2010
Шетел тілін оқытудағы рөлдік ойындар пайдаланудың мәні 2016
Шығыс Қазақстан облысының туристік- экскурсиялық мақсаттары және көрнекі жерлердің сипаттамасы 2008
ШҚО ұлттық туризмнің даму болашағы 2016
Экологиялық туризмнің Қазақстандағы дамуының алғышарттары мен перспективалары 2008
ҚP хaлқының дәcтүpлі мәдeниeті туpизм дaмуының нeгізі фaктоpы 2015
Қазақстан Республикасы халық шаруашылығындағы қонақжайлылық индустриясының орны 2017
Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары 2008
Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері 2008
Қазақстан Республикасындағы туризмнің дамуындағы көлік жүйесі 2012
Қазақстанда экологиялық туризмнің даму перспективасы 2008
Қазақстандағы ішкі туризм дамуының мүмкіншіліктері 2008
Қазақстандағы ішкі туризмнің дамуы 2008
Қазақстанның туристік ресурстарының әлеуеті және оларды ұтымды пайдалану мәселелері 2010
Қазақстанның туристік-рекреациялық ресурстары және олардың бағалау әдістері 2008
Қазақстанның шағын қалалары туризм құралы ретінде 2014
Қапал ойысы мен Бүркітті Бүйен өзенінің бастауында туризмді дамытудың маңызы 2008
Қонақ Қазақстанда қонақ үй кәсіпорындарындағы HR менеджменттің рөлі мен дамуы (Rixos Астана) 2017
Қонақ үй кәciпорындарындағы пeрcоналдарды баcқару жүйeciнiң нәтижeлiлiгiн бағалау 2016
Қонақ үй кәсіпорнындағы қызметкерлердің еңбек ақысын жоспарлау 2016
Қонақ үй кәсіпорындарында персоналдарды дамыту жолдары (Тенгри) 2016
Қонақ үй кәсіпорындарында персоналды басқару тиімділігін жоғарылату 2016
Қонақ үй кәсіпорындарындағы еңбекақы есептеу әдісі 2016
Қонақ үй кәсіпорындарындағы кадрлар санын жоспарлау 2016
Қонақ үй кәсіпорындарындағы кадрлардың еңбек өнімділігі 2016
Қонақ үй кәсіпорындарындағы кадрлық әлеуетті басқаруды ұйымдастыру 2016
Қонақ үй кәсіпорындарындағы персоналдың мотивациясы (Хилтон в Астане 2016
Қонақ үй кәсіпорындағы кадрлар санын жоспарлау 2017
Қонақ үй кәсіпорындағы қызметкерлердің еңбек ақысын жоспарлау (Marriott) 2016
Қонақ үй персоналдарын оқыту әдісі 2016
Қонақ үй саласындағы қызмeткeрлeрдiң eңбeк ақысын eсeптeу мәсeлeлeрi 2017
Қонақ үй шаруашылығының экономикасын басқару ерекшеліктері 2016
Қонақ үйлер 90 жылғы. Анкара және Рахат Палас қонақ үйлері 2016
ҚР аймақтық қонақжайлығы және туристік бизнестің дамуы 2010
ҚР мотельдердің даму ерекшеліктері 2017
ҚР туристік бизнес және қонақжайлық бизнестің дамуы 2012
Ұлытау – туризм аймағы 2013