Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Математика, алгебра, геометрия, физика

Атауыsort icon Жыл
35/10 кВ қосалқы станциясының электрмен жабдықтау 2010
Cу және гaз динaмикaлaрын үш өлшемді кoмпьютерлік мoделдеу және жoғaры сaпaлы көрсетушіліктендіру 2014
Speedmaster SM 102- парақтық офсеттік басу машинасы 2010
Айнымалы жұлдыздар үшін информация мен энтропия қатынасын анықтау 2014
Асханалық қызмет көрсетудің түрлері мен әдістерін талдау ( ЕҰУ асханасы мысалында) 2010
Бастауыш білім беруде математика пәні арқылы пәнаралық байланысты жүзеге асырудың теориясы мен тәжірибесі 2012
Гиперболалық түрдегі теңдеулердің бір класы үшін шешімнің тегістігі мен аппроксимативтік қасиеттерін зерттеу 2012
Граф тиімділік есептерін шешу әдістерінің алгоритмдері мен программалары 2008
Грин функциясы 2012
Диофант теңдеулерін шешу тәсілдері 2012
Еркіндік дәрежесі бар механикалық жүйенің тербеліс теңдеулері 2010
Жойылмалы эллиптік түрдегі оператордың бір класының оң анықталғандығын зерттеу 2010
Идеал газдың статистикасын оқыту ерекшеліктері 2012
Кездейсоқ кезулер теориясының кейбір есептері және олардың қолданылулары 2014
Күн жүйесі денелерінің фотокөріністері арқылы қозғалысы заңдылықтарын зерттеу 2012
Кәсіби бағдар беру тәртібімен физика пәнін оқытуда жаңа инновациялық технологияларды тиімді қолдану әдістемесі 2014
Көмекші мектеп оқушыларына геометриялық материалдарды оқыту жолдары 2013
Көмекші мектеп оқушыларына геометриялық материалдарды оқыту жолдары 2012
Математикадан өз-бетінше оқып-үйрету тиімділігін жақсартуда оқулық элементті пайдалану 2012
Ньютондық емес сұйықтың фильтрленуінің мaтемaтикaлық модельдері 2014
Орта мектеп физика курсында электрондық оқулықтарды пайдалану әдістемесі 2013
Орта мектептегі комбинаторика және ықтималдар теориясын оқыту 2014
Рисс теоремасын Штурм-Ливилль есебі үшін пайдалану 2012
Сатурнның спектрофотометриялық зерттеуіне арналған аппаратура 2014
Тарифтық мөлшерлеменің есептеу әдістері 2014
Телескоппен күмбездің орын ауыстыруын синхронизациялау шартындағы есепті сфералық теңдеулер арқылы шеш 2014
Тұрақты ток заңдарын оқыту ерекшеліктері 2011
Төpтінші peтті пoлигapмoникалық тeңдeулepдің пoтeнциaлдapы туpaлы 2014
Физикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістері 2013
Физикалық процестерді зерттеудің математикалық әдістері 2010
Функционалдық анализдің негізгі түсініктері 2012
Электрэнергетикалық жүйелер мен тораптар 2010
Қуаты 10, 14, 18, 22 кВт фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштың сериялық бөлігін жобалау 2010
Үшінші ретті дифференциалды операторлардың бір класының ядролығы 2012